*la monarquia espanyola (en 6 escenes i 4 exilis)*, Rafa Villaró

 

escena 1: Madrid, 1947, el dictador militar nacionalcatòlic generalíssim dels exèrcits i Capdill d'España, per la Gràcia de Déu, dicta la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado que reestableix per tercera vegada la dinastia borbònica a la Corona del Regne d'España en la persona del fill del successor dinàstic i com a successor propi. 1947.

escena 2: Madrid, 1975, el dictador militar nacionalcatòlic generalíssim dels exèrcits i Capdill d'España, per la Gràcia de Déu, mor i és succeït a títol de Rei, 44 anys després de la darrera abdicació, pel successor establert.

escena 3: Madrid, durant la Transacció (sí, Transacció), el Ministre-secretari general del Movimiento (*), el càrrec de lloctinent del dictador, Adolfo Suárez dirigeix la reforma (sí, reforma) del règim. En una entrevista reconeixerà que no hi haguè referèndum sobre monarquia o república per que hauria caigut, per quarta vegada, la dinastia borbònica (https://www.youtube.com/watch?v=mVscBHy9piI). La continuïtat successòria es confirmarà via Constitució el 1978.

(*) "Movimiento" Nacional: FET y de las JONS, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Obreras Nacional Sindicalistas, partit únic de la dictadura franquista.

escena 4: Madrid, 1981, Suárez, atacat des de totes bandes (per massa demòcrata) i implossionat el partit que havia creat per a dirigir la Reforma, l'UCD, dimiteix i crea un nou partit, el CDS, que ingressarà el 1988 a la Internacional Lliberal. Una de les seves derivacions ingressarà en el Grup Lliberal Demòcrata Europeu. Pero la referència lliberal no es consolida.

escena 5: Madrid, 2012, Juan Carlos I enfonsa la dignidad institucional de la Monarquia (https://www.youtube.com/watch?v=E6mPRVki6zE). El 2014, abdica. En 2019, renuncia definitivament a la seva vida institucional (i segueix immune i impune).

I en Felipe VI?
Hi ha cantants condemnats a presó o exiliats per les lletres de cançons dedicades "als Borbons"...
https://www.youtube.com/watch?v=ySqxLQ-UsNo

 


Scene 1: Madrid, 1947, the national-Catholic military dictator generalissimo of the armies and Caudillo of Spain, by the Grace of God, dictates the Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado that reestablishes for the third time the Bourbon dynasty in the Crown of the Kingdom of Spain in the person of the son of the dynastic successor and as his own successor. 1947.
Scene 2: Madrid, 1975, the national-Catholic military dictator generalissimo of the armies and Caudillo of Spain, by the Grace of God, dies and is succeeded as King, 44 years after the last abdication, by the established successor.
Scene 3: Madrid, during the Transaction (yes, Transaction), the Ministro-secretario general del Movimiento (*), the position of lieutenant of the dictator, Adolfo Suárez directs the reform (yes, reform) of the regime. In an interview, he will admit that there was no referendum on monarchy or republic because the Bourbon dynasty would have fallen for the fourth time (https://www.youtube.com/watch?v=mVscBHy9piI). The succession continuity will be confirmed via the Constitution in 1978.
(*) "Movimiento" Nacional: FET y de las JONS, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Obreras Nacional Sindicalistas, the sole party of the Franco dictatorship.
Scene 4: Madrid, 1981, Suárez, attacked by all (for being too democratic) and imploded the party that he had created to lead the Reformation, the UCD, resigns and creates a new party, the CDS, which will join the Liberal International in 1988 . One of his referrals will join the European Democratic Liberal Group. But the liberal reference is not consolidated.
Scene 5: Madrid, 2012, Juan Carlos I sinks the institutional dignity of the Monarchy (https://www.youtube.com/watch?v=E6mPRVki6zE). In 2014, he abdicated. In 2019, he definitively renounces his institutional life (is he still immune and unpunish?!).

And Felipe VI? There are singers sentenced to prison or exiled for the lyrics of their songs dedicated to "the Bourbons" ...
https://www.youtube.com/watch?v=ySqxLQ-UsNo