> I MANIFEST Fènix Ateneu, octubre 2007 <


La influència i prestigi que ha tingut el nostre Ateneu és Història. No volem que l´Ateneu sigui un museu o una peça més del parc temàtic turístic barceloní. Per això, en un moment d’inflexió en el seu rumb, com ara fa un segle, volem un Ateneu viu, un espai de confluència i creació dels més excel.lents agents culturals, polítics, artístics, civils… d’aquest país.

Podem viure de velles glòries o recrear l’Ateneu amb la implicació de tots plegats. Si escollim això darrer, i nosaltres ho fem, la primera qüestió és definir quines són les condicions del XXI que ens han de permetre l’éxit del XIX.

Durant l’actual mandat, un grup de socis actius hem estat debatent dins la Secció d’Estudis JPiS quines són les reformes bàsiques que l’Ateneu ha d’adoptar per a recuperar l’avantguarda cultural i cívica en aquest segle XXI amb la mateixa eficàcia i reconeixement que ho feu en el pas del XIX al XX. D’aquestes reflexions han anat sorgint propostes concretes tant de caire general com molt concret i específic. Avui en fem un resum en forma de proposta oberta a tots els socis en general, a aquells que expressen la seva generositat candidant-se als càrrecs de responsabilitat en particular, i també als, ben necessaris, nous socis que han de reforçar i donar continuïtat a la nostra Casa.

Perquè la precondició per a possibilitar, qual au Fènix, aquest renaixement, passa inevitablement per dos factors :

-una massa de socis que proporcioni la necessària i suficient independència de criteri i govern

-una disposició eficient d’àmbits de deliberació i acció per atraure i vehicular els més excel.lents exponents dels mons cívic, cultural, polític… del país

Davant aquest repte, plantejem la necessitat d’un Estudi Prospectiu Corporatiu de l’Ateneu, extern i independent, encarregant-ne la direcció i definició a persona o persones de la més alta autoritat en la matèria, de manera que defineixi, des de l’excel.lència i prestigi, els possibles Ateneus del segle XXI. Aquest Estudi hauria d’ésser analitzat i debatut en el marc d’un quatrimestre d’activitat deliberativa en àmbits públics, semiprivats, privats, etc, de la massa social. El recull d’aportacions i documentació generada, encapçalades per l’EPC, seria el Text de Referència al que s’hauria de referir qualsevol plantejament a curt i mig termini a l’Ateneu Barcelonès.

Mentrestant, i sempre des de l’aspiració a un Ateneu independent i excel.lent, és imprescindible revitalitzar amb contundència la vida social de l´Ateneu mitjançant la generació de nous atractius pel soci que serveixin alhora com a via de captació dels nous socis. Des d´aquesta perspectiva s´ha de potenciar l´activitat ateneística a tres nivells: petits, joves i grans. Pel públic més jove activitats dïurnes i de cap de setmana que pugui compartir tota la família: avis, pares i nens. Pel públic jove i de mitjana edat, mesures com adaptar l´horari del bar als d’ús habitual i, per exemple, programar concerts, i altres activitats col.lectives, amb un caràcter més permanent. Pel públic més gran, potenciar les tertúlies, serveis específics i polítiques de descomptes que, en gran mesura i especialment per via dels acords intercorporatius, ja s´han començat a establir per al soci de l´Ateneu.

Reforçar les iniciatives existents, amparar-ne de noves que siguin atractives al perfil de soci excel.lent i actual. Millorar la connexió amb les xarxes de creació d’opinió i activitat pública del país. Incloure i potenciar àmbits ‘d’oci’ i servei, especialment bar-restaurant competitiu. Aprofitar i potenciar les noves formes de participació parcial o exclusivament virtual en la vida social de la Casa que ha d’oferir la dotació tecnològica, especialment en el camp de la comunicació, possibilitant i potenciant la participació i responsabilització dels socis i els no socis que veiessin en aquestes xarxes la raó per a fer-se’n. L’adequació tecnològica és una tasca permanent que ha de permetre millorar el funcionament de la Casa i permetre abordar noves i necessàries funcions, tant a nivell d’administració i govern com de vida social i connexió civil.

A l´espera de l´Estudi Prospectiu Corporatiu proposem un recull no exhaustiu de mesures immediates que han d’afavorir el camí vers un Ateneu independent i excel.lent:

- dotació a totes les sales d’actes públics d’una capacitat de gravació audiovisual reproduïble en apartats ad hoc a la web, de manera que l’acte fos tant arxivable i consultable com seguible en directe des de qualsevol ordinador connectat arreu. I en un segon pas, la capacitat de videoconferència que permetria tant la possibilitat de participació en l´acte de qualsevol soci per lluny o impossibilitat de presència que es trobés, com el protagonisme de personalitats i especialistes sense les dificultats, i el cost, del desplaçament i presència en viu.

- ampliació d’horari i serveis de bar-restaurant, tant en horari laboral-professional com nocturn, aprofitant la privilegiada situació de l’Ateneu per servir més i millor als socis i atraure’n de nous. Assegurant aixímateix en tot l’espai de bar, sales i jardí connexió wifi permetent feina o esbarjo, en grup o individual.

- davant la forta despesa de recursos, econòmics i humans, que suposa l´impressió tradicional dels tríptics de l´activitat mensual, i donada la generalització de l´eina informàtica (e-mail) com a via d´informació més ràpida, ecològica i econòmica, anar substituïnt aquesta per aquella. En el benentés que aquest procés és el que, per sostenibilitat, garantirà la recepció tradicional (via postal en paper) del programa als socis que així ho vulguin.

- de manera provisional i com a mesura adreçada a enriquir la qualitat de les diverses seccions, que cada ponent gestioni el pressupost econòmic assignat a la pròpia secció. Aquest pressupost hauria de ser anual, variable en proporcional qüantia i consonància amb el de l´Ateneu i acumulable, de manera que una Secció pogués reservar-se els diners que no hagués gastat en un any per un altra, via que permetria augmentar l´excel.lència dels actes.

L’Ateneu només es pot redreçar amb una oferta excel.lent i independent. Tasca titànica, ergo possible. Tornar el paper protagonista que es mereix el nostre estimat Ateneu és tasca i responsabilitat de tots i cadascun dels socis, i potenciar-ho és a les nostres mans.

Barcelona, octubre de 2007