*Olímpicament, per una separació Esport - Nació*, Cassandra

Finalitzen els Jocs Olímpics, actualment el Gran Espectacle Global no de l'esport i ses virtuts ans del sacre, per inqüestionable, Estat nacional(ista).

 

Finalitza aquest festival de nacionalismes -reunió de pastors, ovella muerta-, que obvia els Drets, les llibertats i la democràcia -la ciutadania, de fet- en nom de no polititzar el moment de més massiva expressió de l'adoctrinament col·lectiu i colectivista que Governs i mitjans de comunicació practiquen permanentement.

 

Finalitzen els Jocs Olímpics, aquest moment de Trobada Universal en el que són precisament aparcades totes les Declaracions Universals de Drets Humans, limitades o prohibides les activitats de les entitats civils que vetllen pels seus continguts, amagats i vetats els líders que, com el Dalai Lama, practiquen la intransigència de la noviolència des del respecte precisament universal, mentre es garantitza el protagonisme d'entitats lliberticides per l'única raó de ser Estats.

 

Finalitza aquest festival de nacionalismes, que des de la designació de seu fins al cerimonial i protocol és un cant, entonat des de tots els seus portaveus oficials (i no oficials…), a la victòria d'un ‘nosaltres’ que substitueix la noblesa de la competència esportiva per la baixesa de l'abandonament de l'eqüanimitat i la reciprocitat, dels fonaments, en suma, de la Llei i el seu Bon Govern.

 

Finalitzen els Jocs Olímpics, moment en el que, paradoxalment, celebrem la victòria dels ‘nostres’ per sobre de la dels millors. Dies en els que els herois esportius esdevenen mers figurants que aconsegueixen fer onejar banderes i himnes, o fracassar (!!) en l'intent. Temps orgasmàtic de l'obscé “a por ellos”.

 

Finalitza aquest festival de nacionalismes, significat en llàgrimes i emocions no pas per la lleial competència -o sia, la convivència- ans per la victòria sobre (els) ‘altres’. No hem convertit l'esport en substitut de la guerra sinó en l'ensinistrament i manteniment permanent de la conjuntural carn de canó.

 

Pero no finalitza aquest permanent nacionalisme ‘banal’ fonamentat en la sovint inconscient, per omnipresent, presència de banderes, sigles, himnes, eslògans… i tantes ‘Espanyes’ (o ‘Frances’, o ‘Catalunyes’…) que es reprodueix quotidianament en espais governatius i particulars, en discursos oficials y converses privades, en webs de gran audiència i modestos blogs personals.

 

Per això mateix, de la mateixa manera que cal ‘alliberar’ les confesions religioses de l'exercici governatiu, separant Esglèsies d'Estat per al seu mutu respecte, cal alliberar la pràctica esportiva del populisme identitari si volem avançar en el camí d'una cultura política bassada no en la tolerància ans en el respecte, no en la identitat ans en la civilitat, no en la concessió ans en el reconeixement, no en privilegis ans en responsabilitats… no en Nacions (Estats) ans en persones lliures.

 

 

VIII-08, Cassandra

------------------------

 

Finalizan los Juegos Olímpicos, actualmente el Gran Espectáculo Global no del deporte y sus virtudes sino del sacro, por incuestionable, Estado nacional(ista).

 

Finaliza este festival de nacionalismos -reunión de pastores, oveja muerta-, que obvia los Derechos, las libertades y la democracia -la ciudadanía, en fin- en nombre de no politizar el momento de más masiva expresión del adoctrinamiento colectivo y colectivista que Gobiernos y medios de comunicación practican permanentemente.

 

Finalizan los Juegos Olímpicos, ese momento de Encuentro Universal en el que son precisamente aparcadas todas las Declaraciones Universales de Derechos Humanos, limitadas o prohibidas las actividades de las entidades civiles que velan por sus contenidos, escondidos y vetados los líderes que, como el Dalai Lama, practican la intransigencia de la noviolencia desde el respeto precisamente universal, mientras se garantiza el protagonismo de entidades liberticidas por el sólo hecho de ser Estados.

 

Finaliza este festival de nacionalismos, que desde la designación de sede hasta el ceremonial y protocolo es un canto, entonado desde todos sus portavoces oficiales (y no oficiales…), a la victoria de un ‘nosotros’ que sustituye la nobleza de la competencia deportiva por la bajeza del abandono de la ecuanimidad y la reciprocidad, de los fundamentos, en suma, de la Ley y su Buen Gobierno.

 

Finalizan los Juegos Olímpicos, momento en el que, paradójicamente, celebramos la victoria de los ‘nuestros’ por encima de los mejores. Días en los que los héroes deportivos devienen meros figurantes que consiguen hacer ondear banderas e himnos, o fracasar (!!) en el intento. Tiempo orgasmático del obsceno “a por ellos”.

 

Finaliza este festival de nacionalismos, significado en lágrimas y emociones no por la leal competencia -o sea, la convivencia- sino por la victoria sobre (los) ‘otros’. No hemos convertido el deporte en sustituto de la guerra sino en el adiestramiento y mantenimiento permanente de sus coyunturales carnes de cañón.

 

Pero no finaliza ese permanente nacionalismo ‘banal’ fundado en la a menudo inconsciente, por omnipresente, presencia de banderas, siglas, himnos, eslóganes… y tantas ‘Españas’ (o ‘Francias’, o ‘Cataluñas’…) que se reproduce cotidianamente en espacios gubernativos y particulares, en discursos oficiales y conversaciones privadas, en webs de gran audiencia y modestos blogs personales.

 

Por ello, de la misma manera que hay que ‘liberar’ a las confesiones religiosas del ejercicio gubernativo, separando Iglesias de Estado para su mutuo respeto, conviene liberar la práctica deportiva del populismo identitario si queremos avanzar en el camino de una cultura política basada no en la tolerancia sino en el respeto, no en la identidad sino en la civilidad, no en la concesión sino en el reconocimiento, no en privilegios sino en responsabilidades… no en Naciones (Estados) sino en personas libres.

 

 

VIII-08, Cassandra