*Patriotisme, succedani de nacionalisme*, Rafa Villaró

Comencem concloent: patriotisme és un eufemisme de nacionalisme, mers sinònims.

Un eufemisme que acostuma fer servir aquell nacionalista que exerceix de nacionalista des de la negació de la seva condició de nacionalista.
O sia, aquella vivència, tan generalitzada, fixada per Michel Billig com a 'nacionalisme banal'.
Aquest viure cada dia el nacionalisme tan natural com que la bandera de la Plaza de la Constitución de México sigui la que és.

L'eufemisme patriotisme no és més, ni menys, que sinònim de nacionalisme. Com sinònim de nacionalista és el batejar així  la “Gran Guerra patriòtica” russa, l'“Altar de la Pàtria“ romà o el “Tot per la pàtria” de les casernes de la Guàrdia Civil. ¿És nacionalista el patriotisme?, ¿o viceversa?
I és  que, quanta gent que nega ser nacionalista s'emociona amb la seva, “seva”, selecció nacional? Quanta al veure la seva, “seva”, bandera nacional? No és la seva Pàtria la seva Nació? (i viceversa)
Hi ha qui afirma la diferència entre el patriotisme, com a lloc de totes les virtuts del col·lectiu polític, i el nacionalisme com el de totes les seves desgràcies; mentre que des de posicions més acadèmiques es procura empotrar nacionalisme i patriotisme sobre el clàssic doblet nacionalisme ètnic vs nacionalisme cívic, sobre Herder vs Renan...

No és necessari recòrrer a diccionaris i enciclopèdies per a comprovar la intercambiabilitat entre patriotisme i nacionalisme.
Doncs si la Nació o la Pàtria (tanto monta...) és la prioritat política, de nacionalisme o patriotisme (...monta tanto) parlem.
NB: és indiferent qualificar de nacionalista o de patriòtica la guerra que enfrontà El Salvador i Honduras a causa d'un partit de futbol.

I és que si la prioritat política és la llibertat, és lliberalisme. I si hi ha un “(my)Patria first”, no.
 
Conclogem començant: a ser rigorosos, exigents, (auto)crítics, respectuosos, ...lliures.

13-I-19, Rafa Villaró

 

------------------------------------

Empecemos concluyendo: patriotismo es un eufemismo de nacionalismo, meros sinónimos.

Un eufemismo que suele emplear aquel nacionalista que ejerce de nacionalista desde la negación de su condición de nacionalista.
O sea, aquella vivencia, tan generalizada, fijada por Michel Billig como 'nacionalismo banal'.
Ese vivir cada día el nacionalismo tan natural como que la bandera de la plaza de la Constitución de México sea la que es.

El eufemismo patriotismo no es más, ni menos, que sinónimo de nacionalismo. Como sinónimo de nacionalista es el bautizar así  la “Gran Guerra patriótica” rusa, el “Altar de la Patria“ romano o el “Todo por la patria” de los cuarteles de la Guardia Civil. ¿Es nacionalista el patriotismo?, ¿o viceversa?

Y es  que, ¿cuánta gente que niega ser nacionalista se emociona con su, “su”, selección nacional? ¿Cuánta al ver su, “su”, bandera nacional? ¿No es su Patria su Nación? (y viceversa)
Hay quien afirma la diferencia entre el patriotismo, como lugar de todas las virtudes del colectivo político, y el nacionalismo como el de todas sus desgracias; mientras que desde posiciones más académicas se procura empotrar nacionalismo y patriotismo sobre el clásico doblete nacionalismo étnico vs nacionalismo cívico, sobre Herder vs Renan...

No es necesario recurrir a diccionarios y enciclopedias para comprobar la intercambiabilidad entre patriotismo y nacionalismo.
Pues si la Nación o la Patria (tanto monta...) es la prioridad política, de nacionalismo o patriotismo (...monta tanto) hablamos.
NB: es indistinto calificar de nacionalista o de patriótica la guerra que enfrentó a El Salvador y Honduras a causa de un partido de fútbol.

Y es que si la prioridad política es la libertad, es liberalismo. Y si hay un “(my)Patria first”, no.
 
Concluyamos empezando. A ser rigurosos, exigentes, (auto)críticos, respetuosos, ...libres.

10-II-19, Rafa Villaró